Intakegesprekken vervangen Bindend Studie Advies niet

"Het voeren van intakegesprekken kan bijdragen aan een goede studiekeuze, en daarmee de uitval verkleinen. Er zijn echter nogal wat praktische bezwaren," aldus Marnella Piet, hoofd van de afdeling OnderwijsBeleid en Kwaliteit (OBK) van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Maar zij ziet intakegesprekken niet als alternatief voor het Bindend Studie Advies (BSA). Dat geldt ook voor de Erasmus Universiteit.

Piet is het op zichzelf eens met Bastiaan Verweij, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), die vorige maand voorstelde om intakegesprekken te gaan voeren. Die moeten volgens Verweij plaatsvinden voordat een student begint met de opleiding. Volgens Piet zijn er echter nog al wat praktische bezwaren tegen het houden van intakegesprekken. "Op de eerste plaats kost het voeren van deze gesprekken erg veel formatie De UvA heeft een instroom van circa 800 studenten. Voer je met al deze studenten een gesprek van 15 minuten, dan kost dat 200 uur netto. Bruto is dat veel meer, want aankomende studenten kunnen natuurlijk niet altijd op het tijdstip dat je als instelling plant voor het voeren van die gesprekken."

Ook kunnen volgens Piet veel studenten waarschijnlijk niet in de zomer, omdat ze met vakantie zijn. Het is natuurlijk noodzakelijk om een intakegesprek te voeren op het moment dat de student nog de gelegenheid krijgt om te besluiten om een andere studie te gaan volgen. "Je kunt die gesprekken echter ook niet in mei of juni voeren, omdat dan nog maar een fractie van de studenten zich heeft aangemeld. Het komt dus neer op de zomervakantie, de periode dat studieadviseurs en andere het al heel druk hebben en tegelijkertijd ook met vakantie willen of moeten."

De Rechtenfaculteit van de UvA probeert daarom de voorlichting zo realistisch mogelijk te laten zijn. Voor de late beslissers hebben ze een speciale website ontwikkeld (www.rechtennietsvoorjouw.nl). Op deze site is geprobeerd een 'waardevrij' en zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de rechtenstudie, zowel aan de universiteit als aan een hogeschool.

Geen alternatief
Het intakegesprek is volgens Piet geen geen alternatief voor BSA. "Met het BSA wil je studenten die over onvoldoende capaciteiten, inzet of motivatie beschikken om de studie met succes te kunnen afronden, uitselecteren. Onze ervaringen zijn dat het BSA een positief effect heeft op de studieresultaten in het algemeen. Studenten moeten de studie meteen serieus nemen." Het effect is volgens Piet dat studenten die niet geschikt zijn voor de rechtenstudie eerder uitvallen of omzwaaien. Dat is volgens haar in het belang van iedereen. Bij de intakegesprekken gaat het volgens Piet eigenlijk vooral om het (verkeerde) beeld dat studenten van de studie hebben en de studiemotivatie. "Vooral dus de intenties die al dan niet juist zijn. Bij het BSA gaat het om de uitvoering, de resultaten. Dan toets je of studenten ook daadwerkelijk laten zien dat ze het willen en kunnen."

Ook Veronique Slenders, een woordvoerder van de Rechtenfaculteit van de Erasmus universiteit ziet de intakegesprekken niet als alternatief voor het BSA. "Elk persoonlijk contact met studenten om wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de studie uit te spreken, juicht de faculteit toe. Dus wat dat betreft kunnen wij ons vinden in de uitspraak van de heer Verweij." Maar dit neemt niet weg dat de Erasmus Universiteit het komend studiejaar het BSA blijft hanteren.

Andere Rotterdamse rendementsvernieuwingen
Om de kwaliteit van de drie bacheloropleidingen (Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie op de Rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit) te waarborgen en het afstudeerrendement te verhogen, gaat de faculteit per september 2008 over op een nieuw curriculum. Het studiejaar gaat ook het blokkensysteem van start. Per studiejaar zijn er vier blokken, waarin telkens twee vakken worden gegeven. Een blok duurt 8 à 10 weken en aan het eind van ieder blok vinden de tentamens plaats.

Kernwoorden hierbij zijn: focus op twee vakken, contact en kleinschaligheid, praktijkopdrachten en vaardighedenonderwijs. Het groepsonderwijs zal (buiten de hoorcolleges) uit maximaal twintig studenten bestaan en per vak vinden er per week zes contacturen plaats. "Deze aanpak vraagt ook om een gemotiveerde student die bewust voor Rechten kiest en inzet toont. De faculteit wil met deze aanpak ook de studievoortgang bevorderen het afstudeerrendement van de opleidingen verhogen," aldus Jolanda Blom namens de faculteit.

    | Mail de redactie | Print