Vier hoogleraren benoemd

Jeroen Kortmann (33) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de M.H. Bregstein Stichting.

Foto: Jeroen Oerlemans

Jeroen Kortmann promoveerde aan de University of Oxford met als onderzoeksonderwerpen aansprakelijkheid voor nalaten en zaakwaarneming. Vanaf 2002 is hij werkzaam als advocaat bij Stibbe in Amsterdam. Ook is hij van 2005 tot 2006 gedetacheerd geweest bij advocatenkantoor Cravath, Swaine & Moore LLP in New York. Kortmann adviseert en procedeert voornamelijk over nationale en internationale aansprakelijkheidskwesties, waar hij met name accountants, banken en bestuurders bijstaat.

Kortmann heeft onder meer gedoceerd aan de Universiteit van Groningen, de University of Oxford (Romeins recht) en de Radboud Universiteit in Nijmegen (Anglo-Amerikaans recht). Hij is auteur van diverse publicaties die voornamelijk over het aansprakelijkheidsrecht gaan. Tevens publiceerde hij over de privaatrechtelijke aspecten van de handel in CO2-emissierechten. Naar aanleiding van zijn promotieonderzoek verscheen in 2005 zijn boek 'Altruism in Private Law' (Oxford University Press). In de boekenspecial van het 'Nederlands Juristenblad' van december 2006 werd dit boek aangemerkt als een van de vijf beste boeken van de 21e eeuw op het gebied van de rechtsgeschiedenis en de rechtsvergelijking. Als hoogleraar zal Kortmann zich verder verdiepen in de grensoverschrijdende aspecten van het privaatrecht, waarbij het veel aandacht zal schenken aan het aansprakelijkheidsrecht. Ook zal Kortmann het onderwijs in het vak European Tort Law voor zijn rekening nemen.

L. VerburgLeonard Verburg (Allen & Overy), Geert Raaijmakers (NautaDutilh), en Johan van de Gronden (rechter-plaatsvervanger te Rotterdam) zijn allen sinds kort benoemd als hoogleraar.

Leonard Verburg hoogleraar Radboud Universiteit
Met ingang van 1 augustus is Leonard Verburg benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht recht, arbeid en medezeggenschap aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte van 1980 tot 1999 als advocaat (sinds 1987 partner) bij Loeff Claes Vebeke (Loyens & Loeff) en vanaf 2000 is hij als advocaat / partner verbonden aan Allen & Overy te Amsterdam. In 2007 promoveerde Verburg aan de Universiteti van Amsterdam op het proefschrift; Het territor van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven.
Verburg is lid van de vaste adviescommissie arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten, hoofdredacteur van het tijdschrift ArbeidsRecht, redactielid van Arbeidsrechtelijke Annotaties, lid van het curatorium en docent van de Postacademische Leergang Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit / Universiteit van Amsterdam. Aan de Radboud Universiteit gaat hij met eerder genoemde leeropdracht invulling geven aan de wisselleerstoel van het CPO juridisch onderwijs voor professionals.

Raaijmakers, Geert (NautaDutilh)Geert Raaijmakers hoogleraar aan de VU
Geert Raaijmakers is met ingang van 1 september benoemd tot hoogleraar Ondernemings- en effectenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij zal zich in het onderwijs en onderzoek in het bijzonder richten op corporate governance en corporate finance.
Hij gaat zich op dat gebied met name richten op ondernemingsfinanciering, fusies en overnames al dan niet door middel van openbare biedingen, beschermingsconstructies, aandeelhoudersactivisme en beurs- en effectenrechtelijke regels waaraan beursvennootschappen onderworpen zijn. Zoals met betrekking tot marktmisbruik en markttoezicht door de AFM.
Prof. mr. Geert T.M.J. Raaijmakers is sinds augustus 2006 partner bij NautaDutilh te Amsterdam waar hij zich als advocaat richt op public en private M&A transacties en de advisering van cliënten op ondernemings- en effectenrechtelijke kwesties en corporate governance. Hij is één dag per week hoogleraar aan de VU te Amsterdam.

Johan van de Gronden ook hoogleraar Radboud Universiteit
Per 1 september is Johan van de Gronden benoemd tot hoogleraar Europees Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1998 promoveerde hij op het onderzoek naar de implementatie van het EG-milieurecht door decentrale overheden. Sinds 1992 is Van de Gronden verbonden aan de sectie Economisch publiekrecht van het Europees Instituut van Universiteit Utrecht (sinds 2003 als universitair hoofddocent). Hij is sinds medio 2003 rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam met als aandachtsveld de bijzondere competentie mededingingsrecht.
    | Mail de redactie | Print