Week schorsing 'notaris met de konijnenoren' blijft in stand

De notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft de eerdere beslissing van de kamer van het notariaat om de ‘notaris met de konijnenoren’ een week te schorsen dinsdag bevestigd. Het Hof is het eens met de kamer dat notaris Van de Velde door zijn actie ‘de eer en het aanzien van het notariaat heeft geschaad’.

Het Hof overweegt: ‘Met de kamer is het hof van oordeel dat de notaris door mee te werken aan de in 3.2.7. omschreven vertoning en toe te staan dat daarvan een foto werd gemaakt, die later in de sociale media is terechtgekomen, de eer en het aanzien van het notariaat heeft geschaad. De kamer heeft terecht overwogen dat de vertoning onnodig kwetsend en respectloos is voor klaagster en de failliet, dat de notaris onvoldoende de (mogelijke) gevolgen van zijn handelen heeft overzien, alsmede dat hij de kracht van de sociale media, in dit geval Facebook, duidelijk heeft onderschat. De kamer heeft de klacht dan ook terecht gegrond verklaard.’

‘Het hof voegt daaraan nog het volgende toe. Weliswaar stelt de notaris zich bewust te zijn van de laakbaarheid van zijn handelen, maar niet is gebleken dat hij er alles aan heeft gedaan om de gevolgen van zijn handelen – die hij overigens had kunnen en moeten voorzien – zoveel als mogelijk te beperken, hetgeen naar het oordeel van het hof wel op zijn weg had gelegen. De notaris heeft de foto, die te zien was op zijn persoonlijke Facebookpagina, pas daarvan verwijderd nadat klaagster hem om een verklaring had verzocht. De notaris heeft ook geen verklaring gegeven hoe de foto op zijn persoonlijke Facebookpagina terecht is gekomen. Verder heeft de notaris niet kunnen uitleggen waarom hij de foto heeft ‘geliked’, terwijl hij, naar hij stelt, eerder nog uitdrukkelijk aan de koper(s) had gevraagd deze foto niet naar buiten te brengen. Tot slot heeft de notaris eerst nadat (de gemachtigde van) klaagster hem tijdens de zitting bij de kamer op 20 augustus 2014 erop had gewezen dat de foto nog altijd op de Facebookpagina van een van de kopers stond (met daarbij allerlei reacties), deze koper bij brief van 29 augustus 2014 aangeschreven en verzocht de desbetreffende foto van diens Facebookpagina te verwijderen. Naar het oordeel van het hof valt dit alles de notaris zwaar aan te rekenen.’

‘Op grond van het voorgaande is het hof met de kamer van oordeel dat het handelen van de notaris dusdanig tuchtrechtelijk laakbaar is, dat de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van een week passend en geboden is. Het hof zal de bestreden beslissing dan ook bevestigen, met dien verstande dat deze maatregel zal ingaan op maandag 6 april 2015 te 0:00 uur.’

De voorgeschiedenis:

Konijnenoren dragende notaris schoffeert advocate met Facebookfoto: een week schorsing

Hoger beroep in de konijnenorenkwestie: 'Notaris zit ermee in zijn maag'

Tijdens de presentatie van De Stand van de Advocatuur & het Notariaat op 19 maart jongstleden kwam konijnenorengate een paar keer aan bod. Bekijk het videoverslag:

    | Mail de redactie | Print